members

Members of Shichida Lab

Contact lab members to the following e-mails for inquiries. (Replace the ※ with @)

Staff Members

Professor
Yoshinori Shichida shichida※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Associated Professor
Yasushi Imamoto imamoto※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Assistant Professor
Takahiro Yamashita yamasita※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp

Postdoctoral Fellow

Kazumi Sakai sakai※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Keiichi Kojima kkojima※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp

Students

PhD 1st Year
Shen Yi Chung shen※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Master 2nd Year
Haruki Yoshihiro haruki※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Master 2nd Year
Matsutani Yuki matsutani※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Master 1st Year
Nishio Yukimi nishio※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Master 1st Year
Mabuchi Ryoma mabuchi※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Undergrad students
Adachi Manamu adachi※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp
Undergrad students
Noguchi Naoto noguchi※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp

Secretary
Fusako Takemura takemura※rh.biophys.kyoto-u.ac.jp